Przedszkole nr 74 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https:/p74.edu.gdansk.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego.

 

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych, w takim zakresie, jak:

- postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści);

- przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

 

Wyłączenia

- Filmy i multimedia , które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

- Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 

Przygotowanie oświadczeń w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.04.2022 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 07.03.2024 r.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Przedszkola nr 74 w Gdańsku

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji (opisowa narracja) itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Przedszkole nr 74 w Gdańsku, powinno zrealizować to żądanie niezwłocznie, jednak w wyjątkowych sytuacjach nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Przedszkole nr 74 niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedszkole nr 74 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy przedszkole nr 74 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności  cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor Przedszkola nr 74 – Barbara Lebiedzińska

Kontakt: mail: b.lebiedzinska@p74.edu.gdansk.pl

                Telefon: 510 955 282

 

Każdy ma prawo:

 1. Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 2. Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 3. Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Dostępność architektoniczna

 Budynek Przedszkola nr 74 mieści się w Gdańsku przy ulicy Magellana 3.

Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny: parter i pierwsze piętro.

 

 • Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek posiada 3 wejścia: wejście główne, wejście boczne i wejście od ogrodu. Wejście główne do budynku znajduje się od strony chodnika, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Wejście od ogrodu- 3 stopnie schodów – brak podjazdu dla wózków. Wejście boczne – kilka schodów- brak podjazdu dla wózków.

Sekretariat znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Osoba w sekretariacie , w razie potrzeby, służy pomocą informacyjną. Wejście główne jest ogólnodostępne (zabezpieczone domofonem) w godzinach pracy placówki tj.: 6.00-17.00. 

 • Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy. Toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

 • Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Klienci parkują na ulicy.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp do placówki  osób z psem asystującym.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Przedszkola nr 74 nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. W placówce nie ma aktualnie osoby przeszkolonej z polskiego języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

 • Przedszkole nr 74
  ul. Magellana 3
  80-288 Gdańsk
 • Telefon: 58 347 94 06
  kontakt służbowy do dyrekcji 510 955 282
 • mail: sekretariat@p74.edu.gdansk.pl

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Eliza Łuczkiewicz
  mail: iodop74@wp.pl

Skargi i odwołania

Skargę do organu nadzorującego można złożyć pocztą lub drogą elektroniczną:

- Organ nadzorujący:

Prezydent Miasta Gdańska

 1. Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdańsk

- e-mail: umg@gdansk.gda.pl

- telefon: 58 524 45 00